entwist

entwist
[in΄twist] v պատել, շրջապատել, փաթաթվել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • Entwist — En*twist , v. t. To twist or wreathe round; to intwine. Shak. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • entwist — [en twist′, intwist′] vt. 1. to twist together or in (with) 2. to make into a twist …   English World dictionary

 • entwist — Intwist In*twist , v. t. [Cf. {Entwist}.] To twist into or together; to interweave. [Written also {entwist}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • entwist — transitive verb Date: 1590 entwine …   New Collegiate Dictionary

 • entwist — /en twist /, v.t. to twist together or about. Also, intwist. [1580 90; EN 1 + TWIST] * * * …   Universalium

 • entwist — verb to twist around, to entwine …   Wiktionary

 • entwist — en·twist …   English syllables

 • entwist — en•twist [[t]ɛnˈtwɪst[/t]] v. t. to twist together or about • Etymology: 1580–90 …   From formal English to slang

 • entwist — /ɛnˈtwɪst/ (say en twist), /ən / (say uhn ) verb (t) to twist together or about. Also, intwist …  

 • entwist — …   Useful english dictionary

 • Intwist — In*twist , v. t. [Cf. {Entwist}.] To twist into or together; to interweave. [Written also {entwist}.] [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”